Kontradiksi Dalam Injil

November 16, 2007

“ Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421] terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu[422], Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu… (QS.An-Nisaa’ : 48)

[421]. Maksudnya: Al Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya.
[422]. Maksudnya: umat Nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat yang sebelumnya.

Kontradiksi Perjanjian Lama

1. Siapakah anak Daud yang kedua ?
a. Kileab (II Samuel 3: 2-3). “Di Hebron lahirlah bagi Daud…anaknya yg ke dua ialah Kileab
b. Daniel (I Tawarikh 3: 1) “Inilah anak-anak Daud….anak yang kedua ialah Daniel

2. Berapa anak-anak Daud dari gundik di Yerusalem ?
a. 11 orang (Samuel 5: 13-16). “inilah nama anak-anak yang bagi dia lahir di yerusalem : Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Elfelet, Nogah, Nefeg, Yafia, Elisama, Elyada Dan Elifelet
b. 13 orang (I Tawarikh 14: 3-7). “inilah nama anak-anak yang bagi dia lahir di yerusalem : Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nefeg, Yafia, Elisama, Beelyada Dan Elifelet

3. Di Kota mana Daud mengambil tembaga ?
a. Betah dan Berotai (II Samuel 8: 8). “ dan dari Betah dan Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer, raja Daud mengangkut banyak tembaga.
b. Tibhat dan dari Kun (I Tawarikh 18: 8) “ dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, raja Daud mengangkut banyak tembaga.

4. Siapa anak Tou yang diutus untuk mengucapkan selamat kepada Daud ?
a. Yoram (II Samuel 8: 10). “maka Tou mengutus Yoram, anaknya, kepada raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepada nya
b. Hadoram (1 Tawarikh 18: 9- 1 0) “Ketika di dengar Tou, Raja Hamat, …..maka ia mengutus Hadadoram, anaknya, untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepada nya

5. Dari orang bangsa apa saja Daud mengambil perak dan emas untuk Tuhan ?
a. Aram (II Samuel 8: 11-12). “ … “ juga barang-barang ini dikhususkan Raja daud bagi Tuhan, bersama-sama emas dan perak yang diangkutnya dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yakni emas dan perak dari orang Aram, orang Moab, dari bani amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, raja Zoba.
b. Edom (I Tawarikh 18: 11). “ juga barang-barang ini dikhususkan Raja daud bagi Tuhan, bersama-sama emas dan perak yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari bani amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek

6. Siapakah panitera (sekretaris) Daud ?
a. Seraya (II Samuel 8: 15-17). “Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel, dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya….Seraya menjadi panitera…
b. Sausa (I Tawarikh 18: 14-16). “Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh bani Israel, dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya…Sausa menjadi panitera….

7. Berapakah tentara berkuda tawanan Daud ?
a. 1.700 orang (II Samuel 8: 3- 4). “Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya seribu tujuh ratus orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki…
b. 7.000 orang (I Tawarikh 18: 4). “Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, dekat Hamat, ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya seribu kereta, tujuh ribu orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki…

8. Berapa ekor kuda kereta yang dibunuh Daud ?
a. 700 ekor (II Samuel 10: 18). “Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ratus ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berkuda…
b. 7.000 ekor (I Tawarikh 19:18). “Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ribu ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berjalan kaki…

9. Yang dibunuh Daud, pasukan berkuda atau pasukan jalan kaki ?
a. 40.000 pasukan berkuda (II Samuel 10:8). “Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ratus ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berkuda…
b. 40.000 pasukan berjalan kaki (I Tawarikh 19: 18). “Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ribu ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berjalan kaki…

10. Siapakah panglima musuh yang tewas di tangan Daud?
a. Sobakh (II Samuel 10: 18). “…Sobakh, panglima tentara mereka dilukai nya sedemikian, hingga ia mati di sana. “..and smote Shobach the captain of their host (in english bible)
b. Sofakh (I Tawarikh 19: 18). “ juga Sofakh, panglima tentara itu, dibunuhnya. “..and killed Shophach the captain of the host. (in english bible)

11. Daud memerangi Israel atas hasutan Tuhan atau atas bujukan iblis ?
a. Tuhan murka Ialu menghasut Daud (II Samuel 24: 1). “Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, Ia menghasut Daud melawan mereka,..
b. Setan bangkit Ialu membujuk Daud (I Tawarikh 21:1)
“ Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel ..

12. Siapakah kepala Triwira pengiring Yahudi ?
a. Isybaal, orang Hakhmoni (II Samuel 23: 8). “ Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud, Isybaal, orang Hakhmoni, kepala triwira; ia mengayunkan tombaknya..
b. Yasobam bin Hakhmoni (I Tawarikh 11:11). “ Inilah daftar para pahlawan yang mengiri Daud, Yasobam bin Hakhmoni, kepala triwira; ia mengayunkan tombaknya..

13. Kepala Triwira Daud membunuh berapa orang ?
a. 800 orang (II Samuel 23:8). “…ia mengayunkan tombaknya melawan delapan ratus orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran.
b. 300 orang (I Tawarikh 11:11).
“…ia mengayunkan tombaknya melawan tiga ratus orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran.

14. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Israel ?
a. 800 orang (II Samuel 24: 9). “ Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada delapan ratus orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada lima ratus ribu.
b. 1.100.000 orang (I Tawarikh 21:5). “ Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Diantara orang Israel ada sejuta seratus ribu orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada empat ratus tujuh puluh ribu orang yang dapat memegang pedang.

15. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Yehuda ?
a. 500.000 orang (11 Samuel 24:9). “ Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada delapan ratus orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada lima ratus ribu.
b. 470.000 orang (I Tawarikh 21:5).
“ Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Diantara orang Israel ada sejuta seratus ribu orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada empat ratus tujuh puluh ribu orang yang dapat memegang pedang.

16. Berapa bat air di Bait Suci buatan Salomo ?
a. 2.000 bat air (I Raja-raja 7:26). “Tebal ‘laut’ itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang.Laut itu dapat memuat dua ribu bat air.
b. 3.000 bat air (II Tawarikh 4:5). “ Tebal ‘laut’ itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. “Laut itu dapat memuat tiga ribu bat air.

17. Berapakah umur raja Ahazia sewaktu ia naik tahta?
a. 22 tahun (II Raja-raja 8 ; 25-26). ” ….Ahazia, anak Yoram raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Jerusalem, nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri raja Israel”
b. 42 tahun ( II Tawarikh 22 ; 2) “Ahazia berumur empat puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Jerusalem, nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri”

18. Berapa lama Yoyakhin menjadi raja di Yerusalem ?
a. 3 bulan (II Raja-raja 24: 8). “Yoyakhin berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerussalem.
b. 3 bulan 10 hari (II Tawarikh 36: 9). “Yoyakhin berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tiga bulan sepuluh hari lamanya ia memerintah di Yerussalem.

19. Berapa orang anak-anak Yesua dan Yoab yang pulang kembali ke Yerusalem dan Yehuda dari pembuangan Nebukadnezar ?
a. 2.812 orang (Ezra 2:1 – 6). “Inilah orang-orang propinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan ….bani Pahat-Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab; dua ribu delapan ratus dua belas orang.
b. 2.818 orang (Nehemia 7: 6-11). “Inilah orang-orang propinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan ….bani Pahat-Moab, yakni bani Yesua dan Yoab; dua ribu delapan ratus delapan belas orang.

20. Berapa anak-anak Benyamin ?
a. 10 orang (Kejadian 46:21). “Anak-anak Benyamin ialah, Bela, Bekher, Asybel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim dan Ared.
b. 5 orang (Bilangan 26:38-39). “Bani Benyamin menurut kaum mereka, ialah, dari Bela kaum orang Bela, dari Asybel kaum orang Asybel, dari Ahiram kaum orang Ahiram, dari Sefufam kaum orang Sefufam dan dari Hufam kaum orang Hufam, dan anak-anak Bela ialah Ared dan Naaman..
c. 3 orang (I Tawarikh 7:6). “ Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher dan Yediael, tiga orang.
d. 5 orang (1 Tawarikh 8:1-5).
“ Benyamin memeperanakkan Bela, anak sulungnya, Asybel, anak yang kedua, Ahrah, anak yang ketiga, Noha, anak yang keempat, dan Rafa, anak yang kelima.
Komentar Silsilah anak Benyamin itu, semuanya tidak sama baik nama maupun jumlahnya.

21. Berapa cucu Benyamin (anak-anak Bela) ?
a. 5 orang (I Tawarikh 7:7). “ Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot dan iri, lima orang,
b. 9 orang (I Tawarikh 8:3-5). “ Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoah, Gera, Sefufan dan Huram.
c. 2 orang (Bilangan 26:40)…. dan anak-anak Bela ialah Ared dan Naaman
Buka dan bacalah ayat yang dimaksud. Terlihat jelas bahwa semua nama dan jumlah cucu Benyamin tidak ada yang sama.

22. Tuhan salah dalam batasan usia ?
a. Tuhan membatasi umur manusia hanya 120 tahun saja “Berfirman Tuhan: “Roh-Ku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja” (Kejadian 6:3).
“Maka berkatalah TUHAN,’Aku tidak memperkenankan manusia hidup selama-lamanya; mereka mahluk fana, yang harus mati. Mulai sekarang umur mereka tidak akan melebihi 120 tahun” (Kejadian 6:3, Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari).
b. Batasan usia dari Tuhan itu salah besar, karena banyak orang yang usianya melebihi 120 tahun. Adam hidup selama 930 tahun (Kej. 5:3-5), Set hidup selama 912 tahun (Kej. 5:6-8), Enos hidup selama 905 tahun (Kej.9-11), Keenam hidup selama 9 1 0 tahun (Kej. 5:12-14), Mahalaleel hidup selama 895 tahun (Kej. 5:15-17), Yared hidup selama 962 tahun (Kej. 5:18-20), Henokh hidup selama 365 tahun (Kej. 5:21-23), Metusalah hidup selama 969 tahun (Kej. 5:25-27), Lamekh hidup selama 777 tahun (Kej. 5:28-32), Nuh hidup selama 950 tahun (Kej. 9:29), Sem hidup selama 600 tahun (Kej. 11: 10-11), Arpakhsad hidup selama 438 tahun (Kej. 11:12-13), Selah hidup selama 433 tahun (Kej. ll: 14-15), Eber hidup selama 464 tahun (Kej. ll:16-17). Peleg hidup selama 239 tahun (Kej. ll:18-19), Rehu hidup selama 239 tahun (Kej.11: 22-21), Serug hidup selama 230 tahun (Kej. 11: 24-25), Sara hidup selama 127 tahun (Kej. 23: 1-2), Ismael hidup selama 137 tahun (Kej. 25:17), Nahor hidup selama 148 tahun
(Kej. ll: 24-25), Yakub hidup selama 147 tahun (Kej. 47: 28), Lewi hidup selama 137 tahun (Kej. 6:15), Kehat hidup selama 133 tahun (Kej. 6:19), Harun hidup selama 123 tahun (BH 33:39), Ayub hidup selama 140 tahun (Ayub. 42: 16-17).

23. Tuhan menyesal atau tidak ?
a. Tuhan tidak punya sifat menyesal (I Samuel 15:29, Bilangan 23:19).
b. Tuhan menyesal dan pilu hati karena telah menciptakan manusia yang akhimya cenderung berbuat jahat di muka bumi (Kejadian 6:5-6).
Tuhan menyesal karena telah Saul sabagai raja di Israel (I Samuel IS: 10-11, 35).
Tuhan menyesal setelah mengacungkan tangan ke Yerusalem (II Samuel 24:16).
Tuhan menyesal karena telah merancang malapetaka (Yeremia, 26:3, Yeremia 42:10, Keluaran 32: 14).

24. Tuhan bisa dilihat atau tidak ? are God can be seing or do not?
a. Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar (Yohanes 5: 37,I Timotius 1:17, I Timotius 6:16, Keluaran 33: 20, I Yohanes 4:12).
b. Tuhan bisa dilihat dengan mata kepala (Keluaran 33:11), Kejadian 18:1, Yohanes 5:37), Keluaran 33:20; I Timotius 6:16, I Timotius 1: 17,I Yohanes 4:12, Kejadian 26:24).
c. Tuhan kelihatan kaki-Nya (Keluaran 24:9-10).
d. Tuhan kelihatan sedang duduk (Yesaya 6:1).
e. Tuhan bisa dilihat dari jauh(Yeremia 31:3).

Sebenarnya masih ada ratusan lagi daftar kontradiksi dalam Perjanjian Lama. Tapi karena keterbatasan ruang muat, maka dalam indeks ini dicukupkan sampai disini daftar ayat kontradiksi dalam Perjanjian Lama. Untuk selengkapnya baca buku “Fakta Dan Data Kepalsuan Alkitab (Bibel)” yang akan segera terbit.

Kontradiksi Perjanjian Baru

Silsilah Yesus dalam Alkitab bisa dilihat di dua kitab Injil yaitu Injil Matius 1:1-17 dan Injil Lukas 3: 23-38. sementara injil Markus dan Injil Yohanes diam seribu bahasa tak tahu menahu tentang silsilah Yesus.

1. Siapakah leluhur Yesus dari Adam sampai dengan Abraham?
a. Lukas menuliskan 21 nama dalam silsilah dari Adam sampai dengan Abraham.
b. Matius tidak menuliskan satu nama pun dalam silsilah dari Adam sampai dengan Abraham. Apakah Tuhan tidak memberikan inspirasi Yesus kepada Matius ? Apakah Tuhan pilih kasih terhadap Lukas ? Padahal Lukas termasuk dalam daftar murid Yesus di Injil Matius 10:2-4.

2. Berapa nama silsilah dari Abraham sampai dengan Daud ?
a. Lukas mencatat 15 nama dari Daud sampai dengan Yesus.
b. Matius hanya mencatat 14 nama dari Daud sampai dengan Yesus.

4. Berapa nama silsilah Daud sampai dengan Yesus ?
a. Lukas mencatat 43 nama dari Daud sampai dengan Yesus.
b. Matius hanya mencatat 28 nama dari Daud sampai dengan Yesus.

7. Yesus memasuki Yerusalem naik apa ?
a. Seekor keledai (Markus ll:7; Lukas 19:35).
b. Seekor keledai betina dan anaknya (Matius 21:7).

8. Ketika Yesus bertemu Yalrus, apakah anak perempuan Yairus sudah mati?
a. Ya! Sudah mati! (Matius 9:18) ….” Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereke, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah ia dan Berkata : “Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup.”
b. Belum mati! Masih sakit dan hampir! (Markus 5: 21-23). “Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus…..:Anakku perempuan sedang sekarat dan hampir mati, datanglah kiranya dan letakkan tangan-Mu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup.

9. Bolehkah membawa tongkat dan kasut dalam perjalanan ?
a. Ya, boleh ! (Markus 6: 7-9). “ Ia memangil kedua belas murid itu dan mengutus mereke berdua-dua…, jangan membawa apa-apa dalm perjalanan, kecuali tongkat,.. boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju.
b. Tidak, tidak boleh!! (Matius 10: 1, 9- 1 0, Lukas 9: 1-3).
”Kedua murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka …”janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat,..

10. Kesaksian Yesus tentang dirinya, benar atau salah ?
a. Tidak benar (Yohanes 5: 31). “Kalau Aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar.
b. Benar (Yohanes 8:14). “ :… biarpun Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, namun kesaksian-Ku itu benar.

11. Berapa jumlah orang buta yang bertemu Yesus di Yerikho?
a. Dua orang buta (Matius 20:29-30). “ dan ketika Yesus dan murid-murid-Nya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar, bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru …
b. Hanya satu orang buta saja (Markus 10:46).
” Lalu tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Yerikho. “ dan ketika Yesus keluar dari Yerikho, bersama sama dengan murid-murid-Nya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta ….. duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus…, mulailah ia berseru …

12. Dimana Yesus menemui orang kerasukan setan ?
a. Di Gedara (Matius 8:28). (Gergesenes di english bible) “ Setibanya di seberang (danau) yaitu di daerah orang Gedara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan..
b. Di Gerasa (Markus 5:1-2). (Gadarenes) “ Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. …..datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia.

13. Berapa jumlah orang kerasukan setan yang ditemui Yesus ?
a. Ada 2 orang (Matius 8:28). “ Setibanya di seberang (danau) yaitu di daerah orang Gedara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan..
b. Hanya 1 orang saja (Markus 5: 1-2). “ Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. …..datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia.

14. Perihal Yesus Ditangkap.
Apa yang diucapkan Yudas di hadapan Yesus ?
a. Salam Rabi (Matius 26: 49).
“Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata “ Salam Rabi,” lalu mencium Dia.
b. Rabi (Markus 14: 45), “ Dan ketika ia sampai di situ ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata “Rabi,” lalu mencium Dia.
c. Yudas tidak mengucapkan apa-apa/diam (Lukas 22:47-48). “ ….sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari kedua belas murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk mencium-Nya. Maka kata Yesus kepadanya…

15. Jam berapa Yesus disalibkan ?
a. Jam sembilan (Markus 15:25). “..Hari jam sembilan ketika ia disalibkan
b. Jam 12 Yesus belum disalibkan (Yohanes 19:14-23). “..Hari itu ialah hari persiapan paskah, kira-kira jam dua belas….dan di situ ia disalibkan mereka ..

16. Yesus membawa damai dan keselamatan atau onar ?
a. Yesus menyelamatkan dunia (Yohanes 3:17).
Yohanes 3:17 “sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
b. Yesus membawa onar, pedang dan kekacauan keluarga (Matius 10: 34-36).
“Jangan kamu menyangka, bahwa Aku datang membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.

17. Selain Yesus, adakah yang naik ke sorga ?
a. Tidak ada! Hanya Yesus saja yang pemah naik ke sorga (Yohanes 3: 13).
“ Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia.
b. Henokh dan Elia telah naik ke sorga (Kejadian 5: 24, II Raja-raja 2:11).
“…Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai.. (II Raja-raja 2:11).

AYAT-AYAT TUHAN YANG RAGU-RAGU

Tuhan ragu-ragu dalam ispirasi wahyu-Nya, sehingga memakai kata dugaan “kira-kira”.

Kira-kira jam 3 malam (Matius 14:25, Markus 6:48), kira-kira jam 3 (Matius 27:46), Kira-kira jam 3 petang (Kisah Para Rasul 10: 3) . Kira-kira jam 4 (Yohanes 1:39), Kira-kira jam 5 petang (Matius 20:6), Kira-kira jam 5 (Matius 20:9), Kirakira jam 9 (Kisah Para Rasul 23:23),

Kira-kira jam 9 pagi (Matius 20:3), Kira-kira jam 12 (Lukas 23:44, Yohanes 19:14), (kirakira pukul 12 (Matius 20:5, Yohanes 4: 6, Kisah Para Rasul 10:9), Kira-kira 2 jam (Kisah Para Rasul 19:34), Kira-kira 3 jam (Kisah Para Rasul 5:7).

Kira-kira 12 orang (Kisah Para Rasul 19:7), Kira kira 20 orang (I Samuel 14:14), 1 Samuel 25:13, I Raja-raja 22:6, Kisah Para Rasul 5:36), kira-kira 600 orang (1 Samuel 14: 2,1 Samuel 23:13).

Kira-kira 1000 orang (Yudas 9:49), kira-kira dua atau tiga ribu orang (Yosua 7:3), kira-kira 3000 orang (Yosua 7: 4, Yudas 16:27), kira-kira 3000 jiwa (Kisah Para Rasul 2: 41), kira-kira 4000 orang (1 Samuel 4:2, Markus 8:9), kira-kira 5000 orang (Yosua 8:12), kira-kira 5000 laki-laki (Matius 14:21, Lukas 9:14, Yohanes 6:10, Kisah Para Rasul 4: 4).

Kira-kira 10.000 orang (Yudas 3:29), kira-kira lima belas ribu orang (Yudas 8:10), kira-kira 40.000 orang (Yosua 4:13).

Kira-kira 8 hari (Lukas 9: 28), kira-kira 10 hari (1 Samuel 25: 38), Kira-kira 3 bulan (Kejadian 38: 24. Lukas 1: 56), kirakira 12 tihun (Lukas 8: 42), kira-kira 30 tahun (Lukas 3: 23), kira-kira 100 tahun (Roma 4: 19), kira-kira 450 tahun (Kisah Para Rasul 13: 20).

Kira-kira 50 kati (Yohanes 19: 39), kira-kira 200 hasta (Yohanes 21: 8), kira-kira 2000 ekor babi (Markus 5: 13), kirakira 2 mil (Yohanes ll: 18).

KESAKSIAN PARA TEOLOG KRISTEN

1. Dr.G.C Van Niftrik dan Dr. B.J Bolland :
“Kita tidak usah malu-malu, bahwa terdapat berbagai kekhilafan di dalam Alkitab; kekhilafan-kekhilafan tentang angka-angka perhitungan; tahun dan fakta. Dan tak perlu kita pertanggungjawabkan kekhilafan-kekhilafan itu pada caranya, isi Alkitab telah disampaikan kepada kita, sehingga kita akan dapat berkata: “Dalam naskah aslinya tentu tidak terdapat kesalahan-kesalahan, tetapi kekhilafan itu barulah kemudian terjadi di dalam turunan naskah itu. Isi Alkitab juga dalam bentuknya yang asli, telah datang kepada kita dengan perantaraan manusia” (Dogmatika Masa Kini, BPK Jakarta,1967, hal 298).

2. Dr. Mr D.C Mulder:
“Jadi benarlah Daud itu pengarang Mazmur yang 73 jumlahnya ? Hal itu belum tentu. Sudah beberapa kali kita suci menjumpai gejala bahasa orang Israel suka menggolongkan karangan-karangan di bawah nama orang yang termasyhur ……. Oleh karena itu tentu tidak mustahil pengumpulan-pengumpulan mazmur-mazmur itu (atau orang-orang yang hidup lebih kemudian) memakai nama Daud, karena raja itu termasyhur sebagai pengarang mazmur-mazmur. Dengan kata lain perkataan, pemakaian nama Daud, Musa, Salomo itu merupakan tradisi kuno, yang patut diperhatikan, tetapi tradisi itu tidak mengikat” (Pembimbing ke Dalam Perjanjian Lama, BPK Jakarta, 1963 hal. 205).

3. Dr. Welter Lempp;
“Susunan semesta alam diuraikan dalam Kitab Kejadian I tidak dapat dibenarkan lagi oleh ilmu pengetahuan modern” (Tafsiran Kejadian, hal 58). “Pandangan Kejadian I dan seluruh Alkitab tentang susunan semesta alam adalah berdasarkan ilmu kosmografi bangsa Babel. Pandangan itu sudah ketinggalan jaman” (Tafsiran Kejadian, hal, 65).

4. Dr. R. Soedarmo:
“Dengan pandangan bahwa Kitab Suci hanya catatan saja dari orang, maka diakui juga bahwa di dalam Kitab Suci mungkin sekali ada kesalahan. Oleh karena itu Kitab Suci mungkin sekali ada kesalahan. Oleh karena itu Kitab Suci denganbentuk sekarang masih dapat diperbaiki” (Ikhtisar Dogamtika, BPK Jakarta, 1965 hal. 47). “Di dalam Perjanjian Baru pun ada kitab-kitab yang diragukan antara lain Surat Wahyu dan Yakobus yang disebut surat Jeram” (Ikhtisar Dogmatika, BPK Jakarta, 1965 hal. 49).

*************************************************************

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. (QS. An-Nisaa’ : 82)

Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: “Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad).” Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: “Ini adalah sihir yang nyata.” (QS. As-Shaff:6)

Demi dzat yang jiwa Muhammad ditangan-Nya. Tiada seorang-pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani,tetapi ia tidak beriman kepada seruan yang aku sampaikan, kemudian ia mati, pasti ia termasuk penghuni neraka.”[Hadits Riwayat Muslim no.153 dalam kitabul Iman]

“Artinya : Tiga golongan yang akan mendapatkan dua pahala : Seseorang dari golongan Ahli Kitab yang beriman kepada Nabinya dan beriman kepada Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam” “[Hadits Riwayat. Bukhari no.97 dalam Kitabul Ilmu ; Muslim no.153 dalam Kitabul Iman]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: